Business Analist Digitaal Samenwerken

  • Freelance
  • Full Time
  • Utrecht
  • Applications have closed

Website Rotterdamse Slag

Detachering van hoog opgeleide en zeer ervaren professionals

Voor een klant zijn wij op zoek naar een:

Business Analist Digitaal Samenwerken

Opdracht omschrijving

Als onderdeel van de transitie van de IT voortbrengingsketen is de gemeente bezig om demand management in te richten, beginnend voor de voorziening Digitaal samenwerken. Het heeft als doel om de ‘vraag’ naar IT dienstverlening te voorspellen, te reguleren en te vertalen naar geschikte IT-oplossingen.

Dit betekent dat Demand management:

– Continu inzicht houdt in behoeften mbt IT voorzieningen

– Besluitvorming faciliteert zodat keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld die haalbaar en realistisch zijn

– Transparantie biedt aan stakeholders over wat kan, mag en moet

– Zorgt voor afstemming business behoeften en IT mogelijkheden, en vice versa (IT enabling)

– Zorgt voor een balans tussen korte- en lange termijn behoeften en behoeften van verschillende stakeholders

– Aanspreekpunt is voor de business met betrekking tot gewenste of noodzakelijke veranderingen in de generieke voorzieningen.

Ter versterking van het demand mgt team is de opdrachtgever op zoek naar een ervaren business analist. De business analist is verantwoordelijk voor het achterhalen van de ‘vraag achter de vraag’, het verder uitwerken en analyseren hiervan en het vertalen naar mogelijke oplossingsscenario’s. De business analist voert werkzaamheden uit ten behoeve van het identificeren van de vraag/behoefte en het uitwerken van de vraag/behoefte in een vooronderzoek. De business analist werkt samen met de informatie analist en kan betrokken zijn bij een initiatief vanuit een regisserende rol (vanuit demand mgt) of vanuit een uitvoerende rol.

Taken en verantwoordelijkheden

Werkzaamheden van de business analist zijn o.a.:

– Verduidelijken van te realiseren doelen of business waarde

– Beschrijven en analyseren van business processen

– Inventariseren en analyseren van knelpunten en oorzaken in processen en systemen

– Verduidelijken van de business behoeften en deze samen met de productowner te operationaliseren in requirements / epics / user stories

– Bepalen van mogelijke oplossingsrichtingen en definiëren van criteria ter beoordeling hiervan

– Matchen van potentiële oplossingsscenario’s met de business behoeften en hierover adviseren

– Voorbereiden en begeleiden van aanbestedingstrajecten

– Faciliteren van workshops met (vertegenwoordigers van) gebruikers, architecten, technici)

Eisen

• Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding.

• Je weet de maatschappelijke ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen en verander aanpakken te vertalen en te verbinden naar oplossingsrichtingen.

• Je beschikt over een groot veerkrachtig politiek- en bestuurlijk inzicht.

• Je neemt initiatief, bent analytisch, overziet complexe situaties, onderkent problemen en pakt deze systematisch aan, met oog voor de consequenties en verschillende belangen

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 1 referenties.Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie/Standplaats Utrecht
Startdatum Per direct
Duur opdracht 31-3-2019
Optie op verlenging Ja
Inzet 36 uur per week
Tarief marktconform
Sluitingsdatum 18-11-2018
Sluitingstijd 16:00 uur
Intakegesprek

Uitgangspunten Wet DBA

• Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van de klant.

• De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW)

• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend

• Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding

• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Disclaimer

De informatie verzonden met dit bericht/document is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Rotterdamse Slag B.V. verzoekt bij onjuiste adressering direct contact met haar op te nemen, teneinde dit in de toekomst te voorkomen. Rotterdamse Slag B.V.  staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Rotterdamse Slag B.V. staat niet in voor het virusvrij verzenden van e-mail berichten, om welke reden van de ontvanger wordt gevraagd e-mail berichten bij ontvangst op virussen te controleren.

Tagged as: business analist digitaal